یاسمین الخنسا

دکترای جامعه شناسی آموزش و پرورش، پژوهشگر مستقل

پنل: علوم و پژوهشهای علمی

عنوان: گسست ها و پیوستگی ها در آموزش روایت رسمی تاریخ: نگاهی به کتب درس تاریخ در مدارس از انقلاب تاکنون

از انقلاب ۵۷ تا کنون، بررسی و تحقیق در مورد کتب درسی، در ارتباط تنگاتنگ با نقد روزافزون از پروژه اسلامی سازی جایگاه مهمی در مطالعات آموزش در ایران داشته است. اهمیت تحلیل محتوای کتب درسی در این پژوهش ها از آن رو بوده است که آن را به مثابه بازتابی از روایت‌ حکومتی از تاریخ و بطور بسیط هویت ملی‌ که نظام اسلامی در تلاش برای آفرینش آن بوده است تعریف کرده اند