سعید پیوندی

استاد جامعه شناسی در دانشگاه لورن، مدیر آکادمیک در دانشگاه ایران آکادمیا

پنل: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران

عنوان: روشنفکری چپ ایران : دگردیسی در پی گذار از طوفان ها

روشنفکری چپ ایران در چهار دهه گذشته دستخوش تحولات نظری و سیاسی مهمی شده است. دو چهره اصلی از میان گونه های روشنفکری ایران که تاثیر فراوانی بر فضای سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بر جا گذاشته بود جذابیت و جایگاه پیشین خود را از دست داده است. روشنفکر قهرمان و عمل گرا در جامعه (جزنی، مومنی،پویان، احمدزاده، گلسرخی) و نیز الگوی روشنفکر مرجع احزاب کمونیستی رسمی (احسان طبری، کیانوری، میزانی) از صحنه خارج شده اند و دیگر جذابیت چندانی جز برای گروهی نوستالژیک ندارند. همزمان نسل ها و الگوهای جدید روشنفکری چپ پا به میدان گذاشته اند و برخورد انتقادی به تجربه گذشته بویژه در رابطه با دمکراسی و نیز پروژه اجتماعی به گرایش جدی در میان روشنفکران تبدیل شده است. این بازخوانی و تجدید نظر فکری و هویتی از تحولات داخلی ایران پس از ۱۳۵۷ و نیز اوضاع بین المللی و دگرگونی ژرف اجتماعی و علمی-فنی دوره معاصر تاثیر پذیرفته است