رضا رکوعی

پژوهشگر مستقل فلسفه

پنل: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران

عنوان: بویش، تن، زمین: پدیده شناسی انقلاب ایران