نیره توحیدی

استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و استاد جنسیت در دانشگاه ایران آکادمیا

پنل: جنبشهای اجتماعی

عنوان: جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت

در این سخنرانی کوتاه پس از ارائه تعریف مشخصی از جنبش زنان، به هست ونیست و بود و نمود مورد بحث و اختلاف نظر درباره این جنبش می پردازم. سپس مرور اجمالی خواهم کرد از فراز و نشیب های کنشگری زنان به ویژه در چهار دهه اخیر و در چالش با نظام سیاسی حقوقی-فقاهتی و ایدئولوژی جنسیت گرا و تبعیض گزار حاکم. در این ضمن سعی میکنم با توجه به تناقضات موجود در وضعیت زنان و پیشرفت ها و پسرفت ها در حقوق و امکانات آنان; گوناگونی کنشگران، مطالبات، نگرش ها، روش ها و راهکارها، تنش ها و تضادها یا واگرائی ها و همگرایی ها را مورد بررسی قرار دهم. رویکرد من به تحولات اجتماعی دهه های اخیر، از جمله جنبش های اجتماعی، به ویژه جنبش زنان، رویکردی جهانی-محلی (glocal ( میباشد. به نظر من در عصر جهانی شده کنونی (که به دنبال انقلاب تکنولوژیک جدید در حال شکل گرفتن بوده است)، اغلب ما جامعه شناسان، همچنانکه کنشگران، ناگزیرهستیم بررسی اغلب مسائل اجتماعی، از جمله جنبش های اجتماعی حق طلبانه و هویت جویانه را با درک تئوریک جهانی محلی و فرا ملی و نیز در بستر عملی فراملی به پیش ببریم.