محسن متقی

جامعه شناس، مدیر آموزشی مرکز اجتماعی در ورسای

پنل: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب ایران

عنوان: روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران

انقلاب ایران را انقلاب دینی، مذهبی، اسلامی نام نهاده اند. جدا از هر داوری که در باب ماهیت این انقلاب داشته باشیم همه پژوهشگران در باره نقش دین در این انقلاب هم رای بوده و شناخت این رویداد را بدون فهم زبان این انقلاب و واژگان آن که برخاسته از فرهنگ دینی و شیعی است ناممکن می دانند. اگر چه امروز که با فاصله چهل سال به این رویداد بزرگ تاریخ معاصر خود نگاه می کنیم شاید داوری های متفاوت نسبت به نقش دین در ساخت و پرداخت این انقلاب داشته باشیم اما نمی توان نقش کنشگران مذهبی را در شکل گیری نوعی گفتمان انقلابی در ایران معاصر نادیده گرفت و از کنار کوشش های آنان را در ساخت و پرداخت تفسیری انقلابی و ایدئولوژیک از دین براحتی گذشت. در چهارچوب موضوع این نشست ها من به برسی تحولات جریان روشنفکری دینی و فراز و فرود آنان در تاریخ معاصر ایران خواهم پرداخت