محمود مسائلی

استاد اخلاق جهانی و توسعه بین المللی، استاد دانشگاه ایران آکادمیا