کوشیار پارسی

نویسنده، منتقد ادبی و مدرس  زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه لیدن