جلیل روشندل

استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی و استاد دموکراسی در دانشگاه ایران آکادمیا

پنل: سیاست و رابط بین الملل

عنوان: تداوم و دگرگونی در سیاست

گفتگویی پیرامون پارادیم سیاست خارجی ایران: گذشته، حال، و آینده. محرک های تداوم سیاست خارجی «تک بُعدی» ایران چیست و چرا کسی نمی تواند آنرا تغییر دهد؟ چرا معامله اتمی نتوانست تغییرات لازم را در این سیاست خارجی ایستا و غیر متحرک ایجاد و منازعات سیستم را با جهان حل کند؟ چه امیدواری هایی برای تغییر اوضاع و احوال فعلی وجود دارد و‌آیا ما مواجه با یک بن بست هستیم؟