ایرج سبحانی

پزشک بیمارستان های پاریس، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه کرتی شرق پاریس

پنل: علوم و پژوهشهای علمی

عنوان: کوچ علم از دانشگاه وبحران اعتماد در علوم پزشکی

ضعف مدیریت و رشد بیکاری فارق التحصیلان علوم پیراپزشکی ( تعداد لیسانسیه ها و فوق لیسانس بیکار ۵۰ در صد و در زمینه های پیراپزشکی حدود ۱۸ در صد تخمین زده میشوند) از نمونه های گسستی نوین تلقی میشوند. با وجود این بدنه پزشکی توانایی مقابه با تقاضای درمانی در سطح کشور را داشته است. درآمد قابل توجه دست مزد پزشکان، و عدم شرکتشان در سیاست های سازنده و متناسب با نیاز فردی و عمومی زمینه عدم اعتماد نسبت به جامعه پزشکان فراهم نموده است. در گزاره علمی، ایران گرفتار رفت و برگشت هایی است که به تولید ثروت منتهی نمی شود. انباشت علم پدید نمی آورد. دانشگاه را با مجهولات تازه علوم و راه حل آنها آشنا نمی کند. این مشکل به نوعی مشکل ساختاری بوده و شاید به علت نبودن سیاست های مناسب تبدیل به بیماری شده که حفظ سلامت برای عالم و دانش پژوه راهی جز کوچ کردن به خارج از حوزه حرفه ای و یا از کشور باقی نگذاشته است. ظاهرا در سیاست های تنظیم آنچه نیاز عملی جامعه است، راه هموارنشده تا مانع فرار مغزهاشود و یا حد اقل ارتباط ایشان به دانشگاه های کشور را پس از مهاجرت مدیریت کند تا این کلاف سردرگم سبب نوعی رکود عمومی دانشگاه ها نشود