فرهاد خسروخاور

جامعه شناس و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس

پنل: جنبشهای اجتماعی

عنوان: گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی