عمار ملکی

استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان - گمان

پنل: سیاست و رابط بین الملل

عنوان: بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز

۴۰ سال بعد از انقلاب، شواهد نشان میدهد که تغییرات مهم و شگفتآوری در میزان محبوبیت گرایشها و جریانات سیاسی در ایران بوجود آمده است؛ بعد از ۴۰ سال از انقلابی که به انقلاب ضد سلطنتی معروف است، نسل جدیدی پا به عرصه گذاشته که به دوران و نظام پادشاهی اقبال نشان میدهد. بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلابی که نیروها و ادبیات چپ و غربستیز عاملان اصلی اش بودند و دهه ها فضای سیاسی کشور را تحت تسلط خود داشتند، نسل دیگری ظهور کرده که به اندیشههای نسل پیشین دیگر اقبال چندانی نشان نمی دهد. از سوی دیگر بعد از ۲۰ سال تجربه اصلاحطلبی و چیرگی دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا بر فضای سیاسی کشور، اکنون پایگاه اجتماعی گرایشات سیاسی دیگری در جامعه افزایش یافته که نظام موجود را اصلاحپذیر نمی دانند و خواستار گذار یا براندازی نظام هستند. در این سخنرانی با استناد به نتایج آماری و نظرسنجیهای اخیر، گرایشات سیاسی موجود در جامعه ایران، پایگاه اجتماعی آنها و ساختار سیاسی مطلوب هرکدام برای فردای ایران مورد بررسی قرار می گیرد